Llana de roca

La llana de roca, pertanyent a la família de les llanes minerals, és un material fabricat a partir de la roca volcànica. S'utilitza principalment com a aïllament tèrmic i com a protecció passiva contra el foc en l'edificació, a causa de la seva estructura fibrosa multidireccional, que li permet albergar aire relativament immòbil al seu interior.

 

Història:

La llana de roca és un producte natural descobert per primera vegada a Hawaii a principis del segle XX, fruit de l'acció natural dels volcans. Arran d'aquest descobriment, es dóna amb la manera de fabricar aquest material de manera artificial. L'any 1937 l'empresa Rockwool, 1 comença la seva producció en Hedehusene, Dinamarca.

Fabricació:

El procés de fabricació de la llana de roca pretén emular l'acció natural d'un volcà. La roca basàltica (diabasa) és fosa a més de 1600 ° C en un forn (cubilot) per així retornar-la al seu estat inicial de lava. La lava és abocada en unes rodes que giren a gran velocitat, i es transforma en fibres causa de l'efecte de la força centrífuga. Després de la polvorització d'un lligant orgànic, es reuneixen les fibres per formar un matalàs de llana primària. Després d'haver estat més o menys comprimit, depenent de les prestacions buscades, aquest matalàs passa a l'última fase de curat on el producte adopta la seva forma final. La composició de la llana de roca fruit d'aquest procés és aproximadament de 98% roca volcànica i 2% lligant orgànic.

Comportament tèrmic:

L'estructura de la llana de roca conté aire sec i estable en el seu interior, de manera que actua com a obstacle a les transferències de calor caracteritzant per la seva baixa conductivitat tèrmica, la qual està entre els 0.050 i 0.031 W / m · K, aïllant tant de temperatures baixes com altes.

Comportament acústic:

A causa de la seva estructura multidireccional i elàstica, la llana de roca frena el moviment de les partícules d'aire i dissipa l'energia sonora, emprant-se com condicionador acústic per evitar reverberacions i ecos excessius. Així mateix es fa servir com a absorbent acústic en sistemes "massa-molla-massa".

Comportament davant el foc: 

La llana de roca és un material no combustible, sent Classe A1 segons la classificació europea de reacció al foc dels materials de la construcció (Euroclasses). S'utilitza com a protecció passiva contra el foc en edificis, ja que conserva les seves propietats mecàniques intactes fins i tot exposada a temperatures superiors a 1000ºC.

Residu de llana de roca:

La llana de roca es classifica en el Catàleg Europeu de Residus com 17 06 04, "Material d'aïllament que no conté amiant ni substàncies perilloses" .2

 On es pot insuflar llana de roca:

Insuflat de fals sostres amb presència de canonades, en cobertes amb presència de goteres, xemeneies, calderas, tubs calents, camaras de ventilció, fals sostres de locals públics o façanes de gran altura     

Com queda la llana de roca una vegada insuflada:

El material queda totalment compacta a l'interior de la camara, amb una densitat de 70Kg/m3 mes o menys

Es toxic el material?

No, el material  no es toxic, te una emissió nivell M1, segons la normativa francesa, es biodisoluble i no es cancerígen

Quina conductivitat te aquest aïllament?

 te una conductivitat Lambda de 0, 040w/mk